Soderup

Soderup sogn udgør sammen med Kr. Eskilstrup et to-sognspastorat – beliggende mellem Hvalsø mod øst og Tølløse mod vest. Geografisk et meget vidtstrakt sogn og derfor i gammel tid, da præstens løn afhang af sognets størrelse, et af Sjællands mest eftertragtede præsteembeder. En smuk egn med store skove, små landsbyer og kuperede markarealer, hvor Elverdamsåen løber igennem.

Midt i landsbyen
Soderup Kirke er en klassisk dansk hvidkalket landsbykirke, hvis ældste mure stammer fra 1100-tallet. Adskillige udvidelser og tilbygninger har gjort, at kirken i dag fremtræder som en påfaldende stor landsbykirke. Selve kirken med kirkegård, præstegården med en stor have og øvrige bygninger udgør en væsentlig del af den lille Soderup by.
Engang et lille intakt bysamfund med indtil flere købmænd, i dag uden forretninger af nogen art, men stadig en lille idyllisk og velfungerende landsby, hvor Soderup bylav fungerer som en samlende kraft ved flere årlige arrangementer. Her er præstegårdens konfirmandstue mødestedet, ligesom flere arrangementer også er blevet holdt i samarbejde med menighedsrådet.
Der blev i 2017 konstateret skimmelsvamp i præsteboligen, hvorfor præsten havde bolig i Holbæk. Læs mere

Landbrug og pendlere
Sognet er præget af landbrug og store og mindre gårde, men også af flere små landsbysamfund som Tingerup, Smidstrup og Agerup. Mod Tølløse udvider sognet sig befolkningsmæssigt i disse år, idet en del af det nyere parcelhuskvarter i Tølløse ligger i sognet, og her sker der et betydeligt nybyggeri. En del arbejder i Roskilde og Holbæk, en del pendler dagligt til København. Der bor omkring 1250 mennesker i sognet og et tilsvarende antal i pastoratets andet sogn.

Det folkelige og det kirkelige
I det 20. årh. kom der fire gange ny sognepræst til Soderup-Eskilstrup – den sidste og nuværende kom i 1994. Generationsskifterne til trods har de trukket på samme hammel og haft ståsted i den samme kristendomsforståelse: at det folkelige og det kirkelige er en uadskillelig enhed , og at menigheden helt fundamentalt er de døbte, der bor i sognet.
Det har formodentlig været medvirkende til, at der i dag ikke er noget retningspræg, men en stor velvilje over for kirken og en stor gruppe af mennesker, der på forskellig vis føler sig forpligtet over for den lokale kirke og jævnligt deltager i gudstjenesten og er villige til at påtage sig et stykke arbejde inden for den.

Menighedsråd
Et aktivt menighedsråd er krumtappen i det kirkelige arbejde, som foruden gudstjenester omfatter foredragsaftener, minikonfirmander, ældremøder, højskoledage, hverdagsaften-gudstjenester og koncerter. Til de årlige jule- og sommermøder er det ligeledes frivillige , der “sender kager til præstegården”, som det hedder.

Blomsterpiger
Til alle gudstjenester året rundt er det lokale kvinder, de såkaldte blomsterpiger, der pynter kirken, og sådan har det været siden begyndelsen af 1920 hvor Benjamin Balslev kom som præst til sognet og sammen med sin kone medbragte skikken fra Hospitalskirken, nu Gråbrødre kirke i Odense. Blomsterpigerne skiftes til at pynte de enkelte søndage og går sammen ved højtiderne og ved konfirmationen og høstgudstjenesten, hvor kirken er et væld af korn og blomster.

Inde i kirken
Soderup Kirke genåbnede efter endt restaurering med høstgudstjeneste d. 9. september, 2012.Kunstneren Christella Bamford i samarbejde med menighedsrådet og Torben Krogh Hansens tegnestue har stået for renoveringen, nye farvesætning, nyt alterparti og ny læssætning.

Kun et enkelt, men af kendere uhyre værdsat kalkmaleri er tilbage over syddøren ved indgangen fra våbenhuset. Et delvist bevaret billede af de helligtrekonger, der knælende rækker deres gaver frem. Maleriet er fra 1150 – 1200 og altså meget tidligt.
Et smukt korbue-krucifiks fra 1450 hænger nu på kirkens nordvæg.

Den tidligere altertavle, som nu hænger i kirkens skib, er et marmorrelief, der forestiller Kristus i Emmaus, udført efter Thorvaldsens gipsrelief i 1839 til Jungshoved kirke. Det blev opsat i 1870, hvor grevinde Dannemand på herregården Åstrup, som på det tidspunkt ejede Soderup Kirke, gav det til sin mand i sølvbryllupsgave. Soderup Kirkes daværende altertavle kom så til kirken i Kr. Eskilstrup.

Åstrup
At Åstrup har ejet Soderup kirke har også sat sit præg på den. Tårnet bærer initialerne GJ og VJ – for Gregers og Vibeke Juul, de daværende ejere, der i 1725 bekostede det nye tårn, da det gamle var brændt.
Lige uden for kirken ligger blandt andre Grev Dannemand, Frederik den 6. ‘s søn med hustruen til venstre hånd, begravet. Ved hans side ligger hans første hustru Franciska, datter af den navnkundige generalguvernør i Dansk Vestindien Peter von Scholten.
Desuden ligger Johann Bartholin Eichel begravet ved kirken under et mindesmærke af billedhuggeren Wiedewelt – med teksten: “For sine bønder en ven og velgører”. Eichel var en af hovedkræfterne i kampen for stavnsbåndets opløsning.
Desuden ligger den fremtrædende general du Plat, der faldt ved Dybbøl i 1864 begravet ved kirken sammen med sin hustru Elise, søster til Franciska Dannemand, født von Scholten.

Hospitalet
En interessant bygning op til kirkegården er Hospitalet. Kongens livlæge, Johan Eichel , købte Åstrup i 1734. Han havde gjort en stor indsats mod pesten i København i 1711 og havde selv mistet en søn. Han oprettede et testamente, hvor han bestemte, at der skulle oprettes et hospital på Soderup kirkegård. Han døde selv få uger efter, men Hospitalet blev oprettet i 1739 og fungerede frem til midt i 1950 efter sin hensigt: opholdssted for folk, der af forskellige grunde havde svært ved at klare sig selv, dvs. syge og fattige. Hospitalet er nu den ene af Tølløse Kommunes to fredede bygninger. Det er i kirkens eje.

Hospitalet fra EHF årsskriftet 1983

Hospitalets historie